Site announcements

Picture of Administration BlendedLearning
Hướng dẫn đăng nhập khóa học Blearning
by Administration BlendedLearning - Monday, 17 February 2020, 8:41 AM
 

Hướng dẫn đăng nhập: Học sinh vào trang web https://activelearn.vn, click chọn Log-in để đăng nhập. Username là số điện thoại của phụ huynh / học sinh. Lưu ý bỏ số 0 trước số điện thoại. Mật khẩu truy cập là 123. Sau khi đăng nhập xong học sinh sẽ đổi mật khẩu và email mặc định. Học sinh ...

Read the rest of this topic
(149 words)
 
Picture of Administration BlendedLearning
Announcements
by Administration BlendedLearning - Sunday, 16 February 2020, 10:37 PM
 
Dear students, please contact your teacher for the username and the password to login the website. When you log in the website, please try to do some activities in the DEMO class.
We welcome a new teacher, Mr. Nguyen Thanh Binh, and he will start his lessons on the 19th February 2020. Enjoy your time.