Lớp IELTS Advanced này dành cho các bạn đang học nhóm IELTS Thứ Hai + Thứ Sáu trong năm 2020.

Lớp IELTS Intermediate này dành cho các bạn đang học nhóm IELTS Thứ Hai + Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, và nhóm Full Thứ Sáu trong năm 2020.

Khóa học này dành cho IELTS trình độ Advanced: Thứ Ba-Thứ Năm lúc 19h00-20h30, bắt đầu học từ năm 2019.


Đây là khóa học cấp tốc dành cho nhóm nhỏ từ 1-6 bạn. Vui lòng liên hệ Giáo Viên để vào khóa học.

Khóa học này dành cho 4 lớp học IELTS: Thứ Ba-Thứ Năm và Chủ Nhật bắt đầu học từ năm 2019.

Khóa học này dành cho 4 lớp học IELTS: Thứ Hai - Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật chuẩn bị thi IELTS năm 2020. Khóa học có 2 phần General và Supplementary. Học sinh làm phần General và thử sức với phần Supplementary.

Khóa học này dành cho lớp học IELTS: Chủ Nhật. Khóa học có 2 phần General và Supplementary. Học sinh làm phần General và thử sức với phần Supplementary.