Đây là lớp A2 Key dành cho học sinh học ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy.